Usluge

Dole navedena lista usluga se stalno ažurira i proširuje u skladu sa Vašim potrebama i dogovorom koji gradimo na obostrano zadovoljstvo i dobrobit.

Osnivanje preduzetnika, privrednog društva i udruženja građana

Vođenje glavne knjige

Izrada biznis plana

Prijava i odjava radnika

Obračun zarade, izrada i podnošenje elektronskih prijava- PPP PD

Obračun ugovora o delu i drugih honorara i izrada elektronskih prijava- PP PDPO/S i PP OPO

Evidencija i obračun PDV-a i izrada PDV prijave i POPDV

Evidencija osnovnih sredstava i amortizacije

Obračun poreza na zakup nepokretnosti i ostalih poreskih obaveza i izrada obrazaca, kao i podnošenje istih

Izrada završnih računa

Priprema dokumentacije i izrada završnih računa za potrebe dobijanja kredita kod komercijalnih banaka

Poresko savetovanje

Pružanje informacija o zakonskim obavezama i olakšicama u vezi sa raznim segmentima poslovanja


Kontaktirajte nas, čak iako niste pronašli uslugu, koja bi Vam privremeno ili trajno, bila rešenje za izazovnu situaciju.